top of page
Mushroom group.jpg

เวิคร์ช๊อปภายในบริษัท 

- เพื่อการสร้างทีมจากบุคคลที่มีความแตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันได้ มองเห็นความแตกต่างเป็นสิ่งสวยงาม และ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเป็นอนึ่งอันเดียวกันให้กับองค์กร

วันที่: 29 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศภายในงาน :

40799930.E46E3466F664660C76FCC7A2643931B
40799930.D0187546E32752BA28A57AAF3B67212
40799930.AB08EA8127A9413EFD66856A805E386
40799930.D8BD2BDD02BD404E1D64FB9CC5D7C5D
Team Mushrooms 29319_190401_0034.jpg
40799930.1805366F543957CCAD2D9805C44B400
Team Mushrooms 29319_190401_0012.jpg
Team Mushrooms 29319_190401_0040.jpg
40799930.3CF9C0C3B25F1623AA62E87A2BCED9F
40799930.FAC1700AB8995DC4900ABEDC6B23E6C
40799930.E1128D5DA79AFACA4F0EF3D9517F693
Team Mushrooms 29319_190401_0019.jpg
Team Mushrooms 29319_190401_0049.jpg
bottom of page